Monumentenvergunning archeologie

Voor het verstoren van een archeologisch rijksmonument (ook onder water) is altijd een monumentenvergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer er bouwplannen zijn of plannen om het monument opnieuw in te richten en voor publiek toegankelijk te maken.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleent namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de monumentenvergunning. Deze vergunning moet eerst zijn verleend voordat een omgevingsvergunning van kracht wordt voor een activiteit die (ook) een archeologisch rijksmonument raakt.

Omgevingswet

De vergunningplicht is onderdeel van het Overgangsrecht in de Erfgoedwet. De monumentenvergunning vervalt op termijn en wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet – naar verwachting in 2021 – vervangen door een omgevingsvergunning. 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bescherming van onroerend cultureel erfgoed over in het gemeentelijke omgevingsplan, ook die van archeologische rijksmonumenten. De bevoegdheid voor de vergunningverlening gaat naar de gemeente. De minister van OCW krijgt advies- en instemmingsrecht en bepaalt de inhoud van het besluit. De beoordelingsregels hiervoor zijn gelijk aan beginselen voor het omgevingsplan. Bij de beslissing op de aanvraag houdt het bevoegd gezag rekening met deze beginselen:

  • archeologische monumenten dienen geconserveerd en in stand gehouden te worden, bij voorkeur in situ;
  • voorkomen van ontsiering, beschadiging, sloop (archeologische) monumenten

In de vergunningvoorschriften kunnen worden opgenomen:

  1. Technische maatregelen ten behoeve van in situ behoud
  2. Opgravingen
  3. PvE
  4. Begeleiding


Laatst bewerkt op 28-08-2019