Huis voor de Kunsten Limburg

Het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (SAM) Limburg is geen eigen rechtspersoon, maar is ondergebracht bij de Stichting Huis voor de Kunsten Limburg.

Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt de culturele sector in Limburg. Het wil een deskundige ondersteunende organisatie zijn, met andere woorden hèt aanspreekpunt voor advies, begeleiding, ondersteuning en scholing. De medewerkers inventariseren behoeften, denken mee over beleid, werken ideëen uit, begroten culturele activiteiten, organiseren, verbinden en promoten, notuleren vergaderingen, versturen mailings, leggen contacten en informeren voor organisaties die werkzaam zijn in de culturele sector.

Geschiedenis
In 2001 wordt met instemming van Provinciale Staten het Centrum voor Amateurkunsten (CvA) te Thorn opgericht met als doel de ondersteuning en adequate huisvesting van 4 koepelorganisaties. Dit betreft een werkorganisatie met een kwartiermaker, personeel van de 4 koepelorganisaties en aanvullende ondersteuning van Stichting Symbiose. Deze vier koepelorganisaties, de zog. Founders, zijn:
- Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM);
- Limburgse Bond voor Tamboerkoprsen (LBT);
- Limburgse Federatie voor Amateurtoneelverenigingen (LFA);
- Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - Limburg (VNK).

In 2002 wordt deze werkorganisatie geformaliseerd tot de Stichting Centrum voor Amateurkunsten. Er wordt gekozen voor de uitbouw tot een 'breed' Centrum gericht op alle sectoren van het culturele veld. In 2003 verbreedt Het Centrum voor Amateurkunsten haar activiteiten doordat de culturele consulenten van Symbiose naar het Centrum overgaan. Daarmee is de aansluiting van organisaties op het gebied van toneel, audiovisuele kunst, beeldende kunst, musea en popmuziek een feit. In 2004 treden de Vereniging Veldeke en Road veur 't Limburgs toe tot het Centrum voor Amateurkunsten.

In 2005 blijkt een verruiming en centralisatie van de huisvesting noodzakelijk en verhuist men naar een voormalig retraitehuis in Roermond. Er komt een nieuwe naam: het Huis voor de Kunsten Limburg. In datzelfde jaar wordt de ondersteuning van een zestal provinciale monumentenorganisaties (inmiddels uitgebreid tot veertien) overgenomen.

Op dit moment ondersteunt het Huis voor de Kunsten Limburg 50 (koepel)organisaties, actief op het gebied van de amateurkunsten, kunsten en cultureel erfgoed in Limburg.

SAM Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg
Naast de vele facilitaire voordelen zit er ook een inhoudelijk voordeel aan de standplaats van SAM in het Huis voor de Kunsten Limburg: het Steunpunt kan gebruik maken van de reeds bij het Huis voor de Kunsten Limburg aanwezige deskundigheid op het gebied van onder meer de monumentenzorg,museale ondersteuning en cultuureducatie. Het HKL heeft sinds januari 2006 14 erfgoedorganisaties onder haar dak, die zich met hart en ziel inzetten om het monumentale erfgoed in Limburg te bewaren, ondermeer de Molenstichting Limburg, de Stichting Limburgse Kastelen, de Boerderijenstichting Limburg, Erfgoedvereniging Heemschut commissie Limburg, de Stichting Ondergrondse Werken (SOW), de Stichting Funerair Erfgoed Limburg (SFEL)en het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg.

Door de grote affiniteit die het Huis voor de Kunsten Limburg met cultureel erfgoed heeft, wordt synergie mogelijk met publieks- en educatieve taken, zowel binnen als buiten het Huis. SAM Limburg streeft naar het zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande capaciteit en deskundigheid van haar partners.

 Laatst bewerkt op 13-05-2015