Kerntaken

Het Steunpunt voor Archeologie & Monumentenzorg heeft als hoofdtaak het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van erfgoedzorg én het bieden van een platform waar de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie kunnen uitwisselen en de krachten bundelen.

Kennis- en informatiefunctie

Het steunpunt fungeert als helpdesk. De gemeente kan bij het steunpunt terecht met allerlei vragen op het gebied van monumentenzorg, archeologie en cultuur in de ruimtelijke ordening, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het gaat dan bijvoorbeeld over begeleiding van voorgenomen restauraties, maar ook over de procedures omtrent zaken als vergunningen en subsidies.

Een belangrijk medium waarmee we deze kennis willen overdragen is door middel van deze website. Op de actueel-pagina wordt nieuws met betrekking tot de erfgoedwereld weergegeven.

De platformfunctie

Eén keer per maand komen vertegenwoordigers van de verschillende initiatiefnemers bij elkaar in het planoverleg om hun meningen af te stemmen betreffende (ver-)bouwplannen voor monumenten en ruimtelijke plannen. Het steunpunt zorgt voor de coördinatie van en communicatie met de betrokkenen.

Ook beleidsoverleg tussen gemeenten en steunpuntpartners kan op het steunpunt plaatsvinden. Provincies stellen expertise en informatie beschikbaar en hebben zo een kernfunctie als gebiedsgericht regisseur met veel aandacht voor omgevingsbeleid. De inbreng van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is primair gelegen in de centrale kennisfunctie van deze dienst, waarop de steunpunten kunnen terugvallen.

De Provincie Limburg heeft samen het SAM-Limburg het Beleidsplatform Erfgoed Limburg opgericht. Het Beleidsplatform Erfgoed Limburg heeft als doel bij de Limburgse gemeenten samenwerking, deskundigheid en kennisdeling op het gebied van erfgoed te bevorderen.

Voorlichtingsfunctie

Het Steunpunt organiseert halfjaarlijks informatiebijeenkomsten die gewijd zijn aan een bepaald vakgebied of thema. Daarnaast organiseert SAM-Limburg samen met de Archeologische Vereniging Limburg, het Limburgs Museum en de archeologische bedrijvensector jaarlijks de Limburgse Archeologie Dag. Ook verleent het Steunpunt zijn medewerking aan de jaarlijkse bijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen, georganiseerd door de Erfgoedacademie.

Ondersteuningsfunctie

In het kader van ondersteuning op locatie bezoekt SAM-Limburg gemeenten die graag van deze ondersteuning gebruik willen maken.

Betaalde dienstverlening

Betaalde dienstverlening behoort niet tot de kerntaken van SAM Limburg.
 Laatst bewerkt op 13-05-2015