Waterschap

Op regionaal en op lokaal niveau worden plannen ontwikkeld waarbij overleg met waterbeheerders soms noodzakelijk is. Water en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat water zo belangrijk is voor alles wat leeft, is er een aparte overheid voor opgericht: het waterschap.

Waterschappen zijn overheidsinstanties die op hetzelfde niveau staan als gemeenten. Omdat waterschappen zelf ook projecten ontwikkelen waarbij zorg voor cultuurhistorisch erfgoed aan de orde komt, is het waterschap een belangrijke gesprekspartner van SAM-Limburg.

In Limburg zorgt het Waterschap Limburg voor droge voeten, voldoende water en voor schone beken. Waterschappen zijn onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het water in het landschap, ze beschermen burgers en bedrijven tegen wateroverlast en ze zuiveren afvalwater van burgers en bedrijven. 
Het Waterschapsbedrijf Limburg, voorheen Zuiveringschap Limburg, zuivert in opdracht van de Limburgse waterschappen het afvalwater in de hele provincie. De Maas en de grote scheepvaartkanalen vallen als ‘rijkswateren’ onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.Laatst bewerkt op 02-09-2021