Landelijke archeologisch erfgoedorganisaties

Centraal College van Deskundigen Archeologie

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie, een vertegenwoordiging van diverse belanghebbende partijen, stelt de kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden voor archeologische werkzaamheden vast en beheert deze. De CCvD draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van het certificeringschema, het geheel van beoordelingsrichtlijnen, de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en aanvullende documenten zoals bijvoorbeeld de leidraden.

Convent van gemeentelijke archeologen

Het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) is het overlegorgaan van alle – ongeveer 40 – gemeentelijke archeologen in Nederland. Het CGA behartigt de belangen van de gemeentelijke rol binnen het archeologisch bestel; bevordert archeologie als onderdeel van cultuurhistorisch beleid en beheer en verstrekt informatie aan andere gemeenten.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren. Werken aan kwaliteitsverbetering is werken met mensen, communiceren en zorgen voor goede sfeer. Maar ook het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). SIKB richt zich op (accreditatie en certificering van) marktpartijen en op overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever (inschakelen erkende bedrijven), beoordelaar (gebruik informatie die afkomstig is van erkende bedrijven) en toezichthouder.

Nederlandse Vereniging van Archeologen

De Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) is de beroepsvereniging van Nederlandse archeologen die zich tot taak heeft gesteld de professionaliteit, kwaliteit en ethiek onder de Nederlandse archeologen te behouden en, waar mogelijk, te vergroten. Onder Nederlandse archeologen verstaat de NVvA alle archeologen die in Nederland beroepshalve archeologie beoefenen, alsmede alle archeologen met de Nederlandse nationaliteit die hun beroep buiten Nederland uitoefenen of die verbonden zijn aan een Nederlands archeologisch instituut buiten Nederland.

AMATEUR-ARCHEOLOGISCHE ORGANISATIES

Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN)

De Archeologische Werkgemeenschap Nederland is de landelijke organisatie van amateur-archeologen. De vereniging bestaat inmiddels al ruim 50 jaar en organiseert uiteenlopende activiteiten voor haar leden. Over het gehele land verspreid zijn er bovendien 24 regionale afdelingen en werkgroepen met eigen activiteiten. De leden houden zich bezig met het opsporen van archeologische locaties. Daarnaast werken ze mee aan opgravingen, conserveren en documenteren van vondsten.

Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG)

Zélf helpen bij opgravingen, zélf een prehistorische boerderij bouwen, zélf een kijkje achter de schermen nemen bij een museum of archief. Kortom zélf geschiedenis beleven. Ben jij tussen de 9 en 26 jaar, dan kan dat bij de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG): al bijna vijftig jaar de enige vereniging voor en door jongeren die geschiedenis en archeologie als hobby hebben. Er is ook een speciale archeologiewebsite voor jongeren van 9 tot 18.

Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie (VAEE)

De Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie is het Nederlandse platform voor alle geïnteresseerden in archeologische experimenten en educatie. Leden zijn de archeologische (openlucht)musea, universiteiten, maar ook individuen werkzaam in de experimentele archeologie en/of de archeologische educatie. De vereniging telt verschillende werkgroepen met als onderwerp Educatie, Voedsel, Brons, IJzer, Textiel, Hout en Steen. De vereniging en de werkgroepen organiseren bijeenkomsten waarop experimenten worden uitgevoerd of informatie wordt uitgewisseld. Daarnaast worden er ook demonstraties voor het grote publiek gehouden en geeft men advies bij het opzetten van experimenten en educatieve activiteiten.

Aktieve Praktijk Archeologie Nederland (APAN)

De Aktieve Praktijk Archeologie Nederland (APAN) is een vereniging die zich bezighoudt met onderwerpen die zij van belang acht voor haar leden en voor de beoefening van de Steentijdarcheologie in Nederland. Controversiële onderwerpen worden daarbij niet geschuwd. De aanleiding van de oprichting van APAN was de zaak Vermaning, die zelfs na dertig jaar de gemoederen nog steeds in beweging brengt.

Vereniging De Detector Amateur

Vereniging De Detector Amateur is begin 1992 opgericht met als doel het verbeteren van de verstandhouding tussen detector-amateurs en (amateur-)archeologen en het bevorderen van meldingen van vondsten gedaan met een metaaldetector, aan de bevoegde instanties. De vereniging richt zich op Nederland en België.

SCHEEPS- EN ONDERWATERARCHEOLOGIE

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW)

In 1994 is binnen de Archeologische Werkgemeenschap Nederland de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) van start gegaan. De LWAOW helpt met het opzetten van regionale onderzoeken en geeft daarbij de gelegenheid om vakkennis op te doen, bijv. middels cursussen. Ook worden regelmatig evenementen georganiseerd, waarbij deelnemers van elkaar en van professionele archeologen kunnen leren. 

Glavimans Stichting

Het onderzoek van scheepswrakken in Flevoland, langs de grote rivieren, voor de Nederlandse kust en het onderzoek van VOC-schepen, zoals de Amsterdam bij Hastings, geniet nationale en internationale bekendheid. De Glavimans Stichting stelt zich ten doel om dit scheepsarcheologisch onderzoek in Nederland te bevorderen.

Stichting Mergor in Mosam

De stichting Mergor in Mosam is in 2000 opgericht door leden van de Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied (W.O.O.R.). Haar belangrijkste taak is het archeologische veldwerk onder water met name in het oostelijk rivierengebied, dit in nauw samenwerkingsverband met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.

Stichting ter Bevordering van de Scheeps- en Onderwaterarcheologie (BOS)

Deze stichting stelt zich tot doel de Scheeps- en Onderwaterarcheologie te bevorderen.Laatst bewerkt op 02-09-2021