Provinciale archeologisch erfgoedorganisaties

Archeologische Vereniging Limburg

In 1975 hebben amateur- en beroepsarcheologen in Limburg zich verenigd in de Archeologische Vereniging Limburg. De vereniging is een sectie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en stelt zich tot taak om de archeologische kennis van de leden te vergroten; om het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren; en om assistentie te verlenen bij opgravingen. Aangesloten bij de vereniging zijn zowel individuele amateur- en beroepsarcheologen als heemkundeverenigingen, archeologische werkgroepen, musea e.d. De AVL vormt een koepelorganisatie voor de archeologie in Limburg en vervult ook de rol van belangenbehartiger van de amateur in relatie tot nieuwe provinciale en landelijke beleidsontwikkelingen, zoals momenteel onder invloed van het Verdrag van Malta. Er is ook sprake van een euregionale uitwisseling met vooral de provincies Luik en Belgisch Limburg.

Stichting Archeologie Actueel Limburg

Recent zijn de statuten van de Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) gewijzigd waardoor ook belangenbehartiging op het gebied van archeologisch erfgoed mogelijk is geworden. Hiermee is een nieuwe organisatie op provinciaal niveau ontstaan, die andere cultuurhistorische organisaties kan bijstaan in hun bezwaren- en beroepsprocedures tegen aantasting van archeologische resten. SAAL kan ook zelf bezwaar en beroep aantekenen tegen ruimtelijke ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor archeologisch erfgoed of activiteiten organiseren die de aantasting van archeologisch erfgoed onder de aandacht brengen. 
Bij samenwerking met plaatselijke organisaties, die zich inzetten voor het behoud van archeologisch erfgoed, beperkt SAAL zich over het algemeen tot ondersteuning en advisering. Uitgangspunt is dat plaatselijke organisaties zelf het voortouw nemen en initiatieven ontplooien, juridisch of anderszins, om archeologisch erfgoed in Limburg veilig te stellen. SAAL is een onafhankelijke stichting, maar werkt nauw samen met de Archeologische Vereniging Limburg (AVL), welke een sectie vormt van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en welke over ruime expertise beschikt op het gebied van onderzoek en beheer van archeologische resten.

Archeologische werkgroepen heemkundevereningen

Binnen een aantal Limburgse heemkundeverenigingen zijn archeologische werkgroepen actief die zich met name richten op de eigen gemeente en regio. De werkgroepen waken over het archeologisch bodemarchief en zorgen daarmee voor het behoud van het archeologisch erfgoed in hun regio. De leden van de werkgroepen helpen dikwijls onder begeleiding mee met archeologische onderzoeken (veldkarteringen, booronderzoeken en opgravingen) en organiseren ook vondstverwerkings- of werkavonden, tentoonstellingen, lezingen, excursies en cursussen. Allerlei plannen worden zoveel mogelijk op de voet gevolgd en indien nodig en mogelijk wordt door de amateur-archeologen een noodonderzoek uitgevoerd.Laatst bewerkt op 02-09-2021