Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022

Sub­si­die On­der­houd ge­bou­wen voor de open­ba­re ere­dienst, mo­lens en groe­ne mo­nu­men­ten

De provincie Nederlands Limburg onderscheidt zich van andere regio’s onder meer door de grote aantallen Rijksmonumenten. Een bijzondere categorie van Rijksmonumenten zijn de gebouwen voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten. Door dreigende leegstand en/of minder inkomsten wordt aan deze categorie monumenten extra aandacht gegeven. Om restauratie te voorkomen wil de Provincie het behoud van deze categorie monumenten in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken. Dit is een aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.

De rijkssubsidie voor onderhoud is onlangs verhoogd van 50% naar 60% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten.

De provinciale subsidie voor normaal onderhoud van/aan monumenten wordt in deze subsidieregeling verlaagd naar 15% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 200.000,00. Voor (oude) rijksbeschikkingen met een van rijkswege vastgestelde subsidie van 50% geldt nog het percentage van 20% aan provinciale cofinanciering met een maximum van € 200.000,00.

Voor wie?

Personen en organisaties zoals bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen die bijvoorbeeld eigenaar zijn van een monument, of officieel gezegd: die volgens zakelijk recht het genot hebben van het monument.

Waarvoor?

Voor noodzakelijk onderhoud van gebouwen voor openbare godsdienstuitoefening (ongeacht het geloof), molens en groenen monumenten. De gebouwen moeten Rijksmonument zijn.

Komt u ervoor in aanmerking?

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Er moet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed al subsidie zijn verstrekt voor de subsidiabele kosten voor het normaal onderhoud van/aan het monument.
  • Alleen de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangemerkte subsidiabele kosten voor het normaal onderhoud van/aan het monument komen voor subsidie in aanmerking.

Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt een subsidieaanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen.

Hier vindt u meer informatie over eHerkenning of DigiD.

Wat is de indieningstermijn?

Uiterlijk 28 februari 2022 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen.

Wat is de looptijd van de subsidieregeling?

Uiterlijk 28 februari 2022 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel geld er in totaal voor alle aanvragen beschikbaar is in een bepaalde periode. U vindt het in het actuele overzicht van subsidieplafonds.

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in de rechterpaneel.Laatst bewerkt op 25-08-2020