Nadere subsidieregels restauratie monumenten 2020-2022

Van­we­ge de com­plexi­teit van het be­leids­ter­rein ad­vi­se­ren wij u om vóór het in­die­nen van de sub­si­die­aan­vraag een over­leg in te plan­nen met de Pro­vin­cie Lim­burg.

De Provincie Limburg wil zoveel mogelijk  monumenten voor de toekomst behouden zodat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien met en genieten van de rijke Limburgse geschiedenis. Daarom willen we de monumenten die dringend gerestaureerd moeten worden ondersteunen zodat eveneens een toekomstige economische, toeristische of maatschappelijke functie is gegarandeerd.

Voor wie?

Eigenaren van een monument dat dringend gerestaureerd moet worden.

Waarvoor?

Restauratiewerkzaamheden die met het oog op de cultuurhistorische waarde dringend dienen te worden uitgevoerd.

Komt u ervoor in aanmerking?

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Het gaat om de restauratie van een Rijksmonument of gemeentelijk beschermd monument, of gedeelte van het monument, met een dringende restauratieopgave. De noodzaak hiervoor moet blijken uit een actueel inspectierapport van Stichting Monumentenwacht Limburg.
  • Het monument is gelegen in de Nederlandse provincie Limburg.
  • De restauratie dient bij te dragen aan het behoud van de oorspronkelijke cultuurhistorische waarde van het monument en is er op gericht het monument te herstellen en daarbij de oorzaak van de ontstane schade weg te nemen.
  • Het project moet startklaar zijn. Dat wil zeggen dat de vergunningen die nodig zijn voor het monument zijn verleend.
  • De totale subsidiabele kosten van het project moeten minimaal € 62.500,00 te bedragen.

Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Vanwege de complexiteit van het beleidsterrein adviseren wij u om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een overleg in te plannen met de Provincie Limburg. U kunt dit overleg inplannen middels het vooroverlegformulier. Als gespreksleidraad voor dit overleg dient de checklist. De vragen in deze checklist dienen ter voorbereiding van dit overleg. U kunt een subsidieaanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Al deze formulieren vindt u ook in het rechterpaneel.

Wat is de indieningstermijn?

Binnen deze regeling zijn twee tranches voor het indienen van een subsidieaanvraag van toepassing:

  • In de eerste tranche dient de subsidieaanvraag uiterlijk 31 oktober 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
  • In de tweede tranche kan een subsidieaanvraag vanaf 1 maart 2021 worden ingediend en dient deze uiterlijk 31 oktober 2021 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Wat is de looptijd van de subsidieregeling?

Tot 1 maart 2022.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel geld er in totaal voor alle aanvragen beschikbaar is in een bepaalde periode. U vindt het in het actuele overzicht van subsidieplafonds.

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in het rechterpaneel.Laatst bewerkt op 24-08-2020