Rijksstructuurvisie

Wat is een rijksstructuurvisie? Een rijksstructuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in Nederland. Het geeft aan waar welke functies wenselijk zijn en waar niet. In deze visie gaat het dus om de grote lijnen van de landelijke ruimtelijke ontwikkelingen.

Landelijke structuurvisie cultuurhistorie

Om te voorkomen dat er incidentenpolitiek zou worden bedreven en om de transparantie van het Rijksbeleid te bevorderen was het de bedoeling dat OCW, samen met de ministeries van VROM en LNV een Rijksstructuurvisie Cultuurhistorie zou formuleren die als basis zou fungeren voor de omgang met cultuurhistorische waarden van nationaal belang. Zo zou in deze structuurvisie bijvoorbeeld een tiental stedelijke structuren uit de wederopbouwperiode van nationaal belang worden opgenomen. Deze structuurvisie zou worden afgestemd met IPO en VNG om een goede afstemming met de provinciale en gemeentelijke structuurvisies te krijgen. Er is echter voor gekozen om de cultuurhistorie onderdeel te laten zijn van de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte om deze planologisch te borgen.

Relatie tot de Nationale Omgevingsvisie

De SVIR gaat op in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), als deze gereed is. De uitwerking ervan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Het BKL wordt van kracht zodra de Omgevingswet in werking treedt. Het BKL wordt dus uitwerking in regelgeving van het beleid dat in de NOVI staat.Laatst bewerkt op 25-11-2019