AMvB's Omgevingswet

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een uitwerking van een wet. Een wet kan niet alles tot in de details regelen. In de wet staat welke onderdelen later nog verder uitgewerkt mogen worden. Bij de Omgevingswet horen vier AMvB's:

 • Omgevingsbesluit,

 • Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL),

 • Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en 

 • Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL).

Algemene rijksregels

Algemene rijksregels zijn regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Algemene rijksregels hebben hun grondslag in artikel 4.3 en paragraaf 4.3.2 van de Omgevingswet. Ook de huidige wetgeving kent al zulke regels. Denk bijvoorbeeld aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. Deze algemene rijksregels zijn ook opgenomen in de AMVB's.

De algemene rijksregels met betrekking tot cultureel erfgoed staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het betreft hoofdstuk 11 (activiteiten die het cultureel erfgoed betreffen) en hoofdstuk 12 (activiteiten die het werelderfgoed betreffen) van het Bal. Overige relevante rijksregels zijn artikel 2.7 en 6.27 uit het Bbl.

Omgevingsbesluit

In het Omgevingsbesluit zijn de algemene/procedurele regels opgenomen voor burgers en bedrijven en de overheid. Het besluit geldt ook de Exclusief Economische zone (EEZ), behalve waar het gaat om een bouwactiviteit, afwijkactiviteit of rijksmonumentenactiviteit (art. 1.2 Ob):

 • aanwijzing bevoegd gezag omgevingsvergunning (Hoofdstuk 3 Ob: Afdeling 3.1 Ob)
 • advies- en instemmingsbevoegdheden andere bestuursorganen of instanties (Afdeling 3.2 Ob)
 1. Regeling advies (met instemming):
  - B&W: adviesrecht bij bepaalde rijksmonumentenactiviteiten of bepaalde afwijkactiviteiten (Artikel 3.13 Ob) 
  - Minister van OCW: advies- en/of instemmingsrecht bij bepaalde (archeologische) rijksmonumentactiviteiten (Artikel 3.18 Ob)
  - Provincie: adviesrecht van GS bij rijksmonumentenactiviteit buiten bebouwde kom of bij een afwijkactiviteit inzake een provinciaal monument (Artikel 3.15 Ob)
  - Gemeentelijke adviescommissie (in ieder geval bij rijksmonumentenactiviteit)
 • inhoud en procedure projectbesluit (Hoofdstuk 4 Ob)
 • kostenverhaal van grondexploitatie (Hoofdstuk 6 en 7 Ob)
 • procedures (Hoofdstuk 8)
 1. Continuering afd 3.4 Awb bij ingrijpende rijksmonumentenactiviteit inclusief archeologische monumenten
 2. Toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure bij bepaalde rijksmonumentenactiviteiten (Artikel 8.20 Ob)
 • milieueffectrapportage (Hoofdstuk 9 en 10 Ob)
 • toedeling van handhavingstaken (Hoofdstuk 11 Ob, Artikel 11.1 Ob)
 • bestuursdwangbevoegdheid (Artikel 11.2 Ob)
 • elektronisch melden en indien aanvragen (Hoofdstuk 12 Ob)

Besluit kwaliteit leefomgeving

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn de materiële regels opgenomen voor de overheid:

 • Omgevingswaarden (Hoofdstuk 2 Bkl)
 • Programma's (Hoofdstuk 4 Bkl)
 • Instructieregels omgevingsplan (Hoofdstuk 5 Bkl)
 1. Instructieregel gericht op behoud van cultureel erfgoed door daarmee rekening te houden in het omgevingsplan (art. 5.72 Bkl), ook in het rivierbed van de grote rivieren (art. 5.31 Bkl). Het omgevingsplan bevat de locatiegebonden regels voor het bouwen en instandhouden van bouwwerken op gemeentelijk niveau en bepaalt ook of daarvoor een vergunning nodig is.
 2. Instructieregel omgevingsplan gericht op behoud van werelderfgoed (art. 5.73 Bkl):
  - instructieregel gevolg van amendement op Ow (art. 2.28 Bkl)
  - naast cultureel erfgoed ook natuurlijk werelderfgoed (Waddenzee);
  - niet beperkt tot werelderfgoedgemeenten. Gemeente moet ook kijken of dit nadelige invloed kan hebben op werelderfgoed in omliggende gemeenten (bijv. hoogbouw, windturbines;
  - het gaat niet om elke ontwikkeling, maar alleen om die ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben op werelderfgoed in omliggende gemeenten (bijv. hoogbouw, windturbines);
 • Instructieregels waterschapsverordening (Hoofdstuk 6 Bkl)
 • Instructieregels omgevingsverordening (Hoofdstuk 7 Bkl)
 1. Aanwijzing en begrenzing van werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed en behoud van de kernkwaliteiten daarvan (art. 7.2 en 7.3 Bkl) 
 • Beoordelingsregels omgevingsvergunningen (Hoofdstuk 8 Bkl)
 1. Bepalingen over omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit (art. 8.1 Bkl gereserveerd en nog niet ingevuld);
 2. Bepalingen over omgevingsvergunningen voor een bouwactiviteit (art. 8.3 Bkl gereserveerd en nog niet ingevuld)
 3. Beoordelingsregels ontgrondingsactiviteit (art. 8.63 Bkl)
 4. Voorschriften ontgrondingsactiviteit (art. 8.64 Bkl)
 5. Beoordelingsregels rijksmonumentactiviteit (art. 8.66 Bkl)
 6. Voorschriften rijksmonumentenactiviteit (voorschriften over archeologische monumentenzorg en voorschriften over verplaatsen gebouwde rijksmonumenten (art. 8.67 respectievelijk 8.68 Bkl)
 7. Aanvullende beoordelingsregels beperkingen-gebiedactiviteit m.b.t. een waterstaatswerk buiten gemeentelijk ingedeeld gebied (Noordzee) (art. 8.76 Bkl)
 8. Aanvulende voorschriften beperkingengebiedactiviteit m.b.t. een waterstaatswerk buiten gemeentelijk ingedeeld gebied (Noordzee) (art. 8.77 Bkl)
 • Projectbesluiten (Hoofdstuk 9 Bkl, art. 9.1 Bkl)
 • Monitoring en informatie (Hoofdstuk 10 Bkl)
 1. Registers van omgevingsvergunningen voor een rijksmonumentenactiviteit (art. 10.47 Bkl)
 2. Rapportageverplichting werelderfgoed (art. 10.48 Bkl)
 3. Gegevensverstrekking over activiteiten die werelderfgoed kunnen aantasten (art. 10.49 Bkl)

Besluit activiteiten leefomgeving

In het Besluit activiteiten leefomgeving  (Bal) zijn de materiële regels opgenomen voor burgers en bedrijven:

 • Milieubelastende en lozingsactiviteiten (Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 Bal)
 • Activiteiten in rijkswateren en de zee (Hoofdstuk 6 en 7 Bal)
 • Activiteiten bij rijkswegen, spoor en luchthavens (Hoofdstuk 8, 9 en 10 Bal)
 • Activiteiten m.b.t. cultureel en werelderfgoed (Hoofdstuk 11)

Deze regels betreffen onder andere milieubelastende en lozingsactiviteiten, maar ook ontgrondingen in rijkswateren of activiteiten op de Noordzee.

 1. rijksmonumentenactiviteiten, en andere activiteiten die rijksmonumenten en voorbeschermde rijksmonumenten betreffen (art. 11.1 Bal);  
 2. bevoegd gezag is de gemeente (B&W), tenzij de activiteit plaatsvindt in de territoriale zee die buiten een gemeente of provincie ligt: dan is het de Minister van I&M (art. 11.3 t/m 11.4 Bal);
 3. de bevoegdheid van de gemeente om bij omgevingsplan maatwerkregels te geven voor de toepassing van artikel 11.10 (art. 11.6 Bal).
 4. de mogelijkheid van het bevoegd gezag om maatwerkregels te stellen in het omgevingsplan (informatieplicht start vergunningvrije rijksmonumentenactiviteit) (art. 11.7 Bal);
 5. aanwijzing vergunningvrije gevallen (art. 11.8 Bal). Een rijksmonumentenactiviteit aan een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument dat geen archeologisch monument is kan zonder omgevingsvergunning worden verricht als het gaat om:

  - noodzakelijke reguliere werkzaamheden gericht op het behoud van de monumentale waarden, als detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet worden gewijzigd;
  - inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft;
  - enkele, met name genoemde kleinere ingrepen binnen een monument dat als begraafplaats in gebruik is.

  Bij een archeologisch monument:
  - een sondering of grondboring met een boordiameter van niet meer dan  10 cm, of
  - het dichten van een recent verstoringsgat van niet meer dan 1 m3.
   
 6. normadressaat is degene die de activiteit verricht (art. 11.9 Bal);
 7. algemene zorgplicht rijksmonumenten (Art. 11.10 Bal). Degene die een rijksmonumentenactiviteit of een andere activiteit die rijksmonumenten of voorbeschermde rijksmonumenten betreft, verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die kan leiden tot het beschadigen of vernielen van rijksmonumenten of voorbeschermde rijksmonumenten is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om deze beschadiging of vernieling te voorkomen;
 8. verbod tot vernielen of beschadigen van een rijksmonument (Art. 11.11 Bal). Met het oog op het behoud van cultureel erfgoed is het verboden rijksmonumenten of voorbeschermde rijksmonumenten te beschadigen of te vernielen, of aan rijksmonumenten, voor zover het monumenten betreft, onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is (Uitwerking van het amendement van de Kamerleden Pechtold en Van Veldhoven op artikel 4.28 van de Omgevingswet, beogen met dit amendement te regelen dat er een instandhoudingsplicht voor eigenaren van monumenten in de wet wordt opgenomen).
 • Activiteiten die het werelderfgoed betreffen (Hoofdstuk 12 Bal, art. 12.1).
 1. ​bevoegd gezag is de gemeente (B&W), tenzij de activiteit plaatsvindt in de territoriale zee die buiten een gemeente of provincie ligt: dan is het de Minister van I&M (art. 12.3 en 12.4 Bal);
 2. normadressaat is degene die de activiteit verricht (art. 12.8 Bal);
 3. specifieke zorgplicht: diegene die een activiteit die werelderfgoed betreft verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit kan leiden tot het beschadigen of vernielen van werelderfgoed of een onderdeel daarvan, voor zover dit de uitzonderlijke universele waarde raakt, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om deze beschadiging of vernieling te voorkomen.
 • ​Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden (Hoofdstuk 13 Bal)
 • Grondwateronttrekkingen en ontgrondingen (Hoofdstuk 14, Art. 14.7, 14.8 en 14.9 Bal)

Besluit bouwwerken leefomgeving

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn de materiële regels opgenomen voor burgers en bedrijven over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid bij het verbouwen gebruiken en slopen van bouwwerken:

 • Rechtstreeks burgerbindende algemene regels over technische bouwkwaliteit van bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw (Hoofstuk 2 t.m. 5 Bbl)
 1. Voorgaan van de eisen voortvloeiend uit de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument op de (bouw)technische eisen uit dit besluit die daarmee strijdig zijn (art. 2.7 Bbl)
 2. Aanwijzing vergunningplichtige bouwactiviteiten (art. 2.3 P.M. nog niet ingevuld: gaat via invoeringsbesluit)
 • (Brand-)veilig en duurzaam gebruik bouwwerken (Hoofdstuk 6 Bbl)
 1. Geen energieprestatielabel nodig voor een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument (art. 6.27 Bbl)
 • Bouw- en sloopwerkzaamheden (Hoofdstuk 7 Bbl)
 1. Afstemmingsbepaling tussen de regels voor technische bouwkwaliteit en de ongevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit
 2. Het Bbl bevat de regels op rijksniveau voor technische bouwkwaliteit en geeft aan voor welke bouwactiviteiten vergunning nodig is


Laatst bewerkt op 01-11-2016