Archeologie in bestemmingsplannen

Eén van de doelstellingen van het Verdrag van Malta is de afstemming van het archeologisch belang met de ruimtelijke ordening external linkexternal fileinternal file

Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om de bescherming van het archeologisch erfgoed in te bedden in de ruimtelijke ordening. Hiervoor is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) aangenomen, de wet waarmee onder andere de Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, de Woningwet en de Ontgrondingenwet zijn gewijzigd. Het belangrijkste instrument is hierbij het gemeentelijke bestemmingsplan Bouw- en andere werkzaamheden, waarbij ingrepen in de bodem plaatsvinden moeten immers aan het bestemmingsplan worden getoetst. external link, external file, internal file,

artikelen documenten

Gemeentelijk archeologiebeleid external link, external file, internal file.

Om archeologie in zijn bestemmingsplannen op te nemen is het het meest praktisch als een gemeente vooraf zijn archeologiebeleid door de raad heeft laten vaststellen in een archeologienota in combinatie met een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart.

 • Het gemeentelijk archeologiebeleid geeft aan hoe
 • Bij ruimtelijke besluitvorming (bestemmingsplannen)
 • Wordt omgegaan met de archeologische monumentenzorg
  • Subitem in opsomming
 • Opsomming item vervolg

Gemeentelijke archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart en lees meer

Op deze kaart staan verschillende gebiedcategorieën archeologische waarde en/of archeologische verwachting aangeduid. Lees meer

Belangrijke opsomming en lees meer

 • De categorieën betreffen gebieden met een lage verwachtingswaarde
 • Gronden op de archeologische verwachtings- en beleidskaart
 • Een archeologische (verwachtings-)waarde hebben ​
  • Subitem in opsomming
 • Kan een archeologische dubbelbestemming worden toegekend

Vervolgens kunnen voor elke archeologische waarde en/of archeologische verwachting in de planregels vrijstellingscriteria worden opgenomen. Deze criteria zijn bij de vaststelling van het gemeentelijke archeologiebeleid vastgesteld en op de gemeentelijke beleidsadvieskaart en in de archeologienota terug te vinden. Voor iedere gebieds-categorie archeologische waarde en/of archeologische verwachting bestaan de criteria uit zowel de diepte van de bodemingreep als de oppervlakte van de vergunningplichtige activiteit. 

Inventarisatie archeologische
waarden
Wat is er al bekend over de geschiedenis van onze gemeente?
Wat is de trefkans op archeologische waarden in nog niet onderzochte gebieden?
Inventarisatie archeologisch
waardevolle gebieden
Welke terreinen in onze gemeente zijn door provincie en rijk als waardevol aangeduid?
Welke gebieden willen wij zelf aanwijzen als archeologisch monument?
Impact archeologiebeleid Wat zijn de gevolgen van het archeologiebeleid voor ons ruimtelijke ordeningsprogramma, het grondbeleid en andere gemeentelijke werkprocessen (omgevingsvergunningen voor een bouw- en aanlegactiviteit, ontheffingen en projectbesluiten, bestemmingsplanwijzigingen etc.)?

Vrijstellingscriteria

Vervolgens kunnen voor elke archeologische waarde en/of archeologische verwachting in de planregels vrijstellingscriteria worden opgenomen. Deze criteria zijn bij de vaststelling van het gemeentelijke archeologiebeleid vastgesteld en op de gemeentelijke beleidsadvieskaart en in de archeologienota terug te vinden. 

Let op!

Voor iedere gebieds-categorie archeologische waarde en/of archeologische verwachting bestaan de criteria uit zowel de diepte van de bodemingreep als de oppervlakte van de vergunningplichtige activiteit. 

artikelen

Let op!

Voor iedere gebieds-categorie archeologische waarde en/of archeologische verwachting bestaan de criteria uit zowel de diepte van de bodemingreep als de oppervlakte van de vergunningplichtige activiteit. 

artikelen

Gebouwd erfgoed in de provincie Limburg

Though amid all the smoking horror and diabolism of a sea-fight, sharks will be seen longingly gazing up to the ship's decks, like hungry dogs round a table where red meat is being carved, ready to bolt down every killed man that is tossed to them; and though. invariable outriders of all slave ships crossing the Atlantic.Laatst bewerkt op 05-03-2015